2016

Výročná správa

Výročná správa Divadla ASTORKA Korzo ´90
za rok 2016
Identifikačné údaje :

Divadlo ASTORKA Korzo ´90, Suché mýto 17, 814 99 Bratislava
IČO: 678 350, DIČ: 2020830823

Divadlo Korzo ´90 bolo zriadené MK SR dňa 1.4.1990. Následne na to, v roku 1993, bolo
premenované na Divadlo ASTORKA Korzo ´90 / ďalej len DAK ´90 /.
S účinnosťou od 1.4. 2002 prešlo Divadlo ASTORKA Korzo ´90 pod Bratislavský samosprávny kraj
so sídlom v Bratislave.
Štatutárnym orgánom DAK ´90 je riaditeľ Mgr. Vladimír Černý, ktorý je oprávnený konať v mene
DAK ´90 vo všetkých jeho veciach.
Predmetom činnosti DAK ´90 je príprava a verejné predvádzanie divadelných diel na vlastnej
umeleckej scéne, ako aj mimo nej, doma i v zahraničí.
V roku 2008 došlo k zmenám v účtovných programoch, všeobecné účtovníctvo používa program
ISPIN a mzdové účtovníctvo program VEMA.

Vyhodnotenie činnosti Divadla ASTORKA Korzo ´90 v roku 2016
V roku 2016 sa Divadlo ASTORKA Korzo ´90 úspešne venovalo svojej činnosti
a reprezentovalo bratislavský región na domácej scéne, v ďalších slovenských mestách
i v zahraničí.
Pod vedením režiséra Vladimíra Strniska sme ako prvé profesionálne divadlo na Slovensku
uviedli divadelnú inscenáciu hry svetoznámeho izraelského dramatika Hanocha Levina Život
je taký.
Popri pravidelných reprízach svojho repertoáru na domácej scéne prebiehali zájazdy na
Slovensku, kde majú inscenácie Divadla ASTORKA Korzo ´90 vždy obrovský divácky
úspech.
V zahraničí Divadlo ASTORKA Korzo ´90 aj tento rok reprezentovalo slovenské divadlo –
v USA, v Chicagu a New Yorku s divadelnou inscenáciou Na koho to slovo padne.
Od začiatku roku prebiehala aj intenzívna príprava XII. ročníku Festivalu Astorka, ktorý
uvedol predstavenie Shylock v podaní Milana Kňažka, Shakespearom inšpirovanú Búrku
v réžii dvojice SKUTR, divadelnú inscenáciu Molièrovej hry Mizantrop v réžii Lukáša
Brutovského, autorsko-réžijnu prvotinu  Ivana Trojana Zásek, ktorú pripravil  s kolegami z
Dejvického divadla a Vígszinház s inscenáciou výnimočne slávnej hry americkej herečky a

spisovateľky Heather Raffo. V Scénických rozhovoroch Davida Hrbeka sa predstavil člen
ASTORKY, Peter Šimun.
I. Hlavná činnosť: realizácia javiskového diela
HANOCH LEVIN / ŽIVOT JE TAKÝ (The Labor of Life)
Preklad Peter Kerlik
Verše Tomáš Janovic
Dramaturgia Andrea Domeová
Scéna Oliver Csiky
Kostýmy Simona Vachálková
Réžia Vladimír Strnisko
 
Osoby a obsadenie:
Jona Popoch Ľubo Gregor
Leviva, jeho manželka Zita Furková
Gunkel, známy Vlado Černý
 
V inscenácii je použítá hudba Ilju Zeljenku.
 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

A. R. GURNEY / SYLVIA
Preklad Danica Hričová
Dramaturgia Andrea Domeová
Texty piesní Jakub Nvota
Hudba Slávo Solovic
Pohybová spolupráca Renáta Ptačinová
Scéna Ján Ptačin (JaOnMi CreatureS)
Kostýmy Simona Vachálková
Osoby a obsadenie:
Sylvia Natália Puklušová
Greg Vlado Černý
Kate Anna Šišková
Tom, Phyllis a Leslie (tieto postavy hrá jeden herec) Marián Labuda ml.

XII. FESTIVAL ASTORKA 2016 25. 10. 2016 – 30. 10. 2016

25. 10. 2016
Vernisáž výstavy Divadlo Astorka fotografa Luboša Kotlára

18.00 hod. dolný Foyer

Vernisáž výstavy Festival Astorka od začiatkov po 2015 fotografa Pavla Breier a fotodielní
pod jeho vedením

18.30 hod. horný a dolný Foyer

26. 10. 2016
Divadlo Na Jezerce / CZ 19.00 hod.
Mark Leiren-Young / Shylock
27. 10. 2016
STK THEATRE CONCEPT / CZ, PL, SRB, SK/H 19.00 hod.
Bouře / The Tempest
28. 10. 2016
Scénické rozhovory... Peter Šimun / CZ, SK Trezor 17.30 hod.

Švandovo divadlo na Smíchově / CZ 19.00 hod.
Molière / Mizantrop
Nočný blues v ASTORKE / SK Trezor 22.00 hod.
Sitra Achra
29. 10. 2016
Dejvické divadlo / CZ 20.00 hod.
David Doubt* / Zásek
30. 10. 2016
Vernisáž výstavy Festival Astorka 2016 fotografa Pavla Breier a fotodielní pod jeho
vedením 18.30 hod. horný a dolný
Foyer
Vígszínház / HU 19.00 hod.
Heather Raffo / Fátyol nélkül (Bez závoja)

Fond na podporu umenia je hlavný partner projektu

II. Zájazdová činnosť a festivalová činnosť
Predstavenia a zájazdy na Slovensku:
Veľmi úspešná je aj zájazdová činnosť divadla. Inscenácie Divadla ASTORKA Korzo ´90 sú
žiadané v bratislavskom regióne i na celom Slovensku a jednotlivé predstavenia sú vždy
publikom veľmi oceňované. Aj touto formou pravidelne reprezentuje Divadlo ASTORKA
Korzo ´90 dobré meno bratislavského regiónu.
Počet zájazdov: 7
Kde s akou hrou:

Čudné popoludnie Dr. Zvonka Burkeho, Tajov
Čudné popoludnie Dr. Zvonka Burkeho, Nitra
Čudné popoludnie Dr. Zvonka Burkeho, Nové Zámky
Čudné popoludnie Dr. Zvonka Burkeho, Šala
Idiot, Prievidza
Gazdova krv, Nitra
Sen svätojánskej noci, Revúca
Divadelné festivaly a zahraničné zájazdy
Zahraničné hosťovania a účasť na divadelných festivaloch patria k dôležitým činnostiam Divadla
ASTORKA Korzo ´90. Na týchto podujatiach, vďaka výbornej prezentácii a dobrému prijatiu publika
s veľkým úspechom reprezentujeme umelecké posolstvo Divadla ASTORKA Korzo ´90. Divadlo
ASTORKA Korzo ´90 prezentovalo slovenskú kultúru v USA – Chicago a New Yorku.
Počet zájazdov: 6
Názov, miesto, hra:

Na koho to slovo padne, Ghicago
Na koho to slovo padne , New York
Dotyky a spojenia, Martin
Účasť na festivale, Višňový sad
Medzinárodný divadelný festival Divadelná Nitra 2016,
Účasť na festivale, Jama deravá
BOZAR, Brusel, Belgicko,
Hosťovanie na základe pozvania, Jama deravá
Dni Astorky v Prahe 2016
14. ročník pravidelného cyklického podujatia v Švandovom divadle na Smíchově
Višňový sad
diskusie

Fond na podporu umenia je hlavný partner projektu

III. Názov a počet najreprízovanejšieho titulu
Predstavenia inscenácii Divadla ASTORKA Korzo´90, ktoré sú v súčasnosti na repertoári
divadla, hrávame pravidelne na domácej scéne i v ďalších slovenských regiónoch. Divácky
úspech dokazuje viacročná obľúbenosť a vysoká reprízovosť titulov, napríklad: Na koho to
slovo padne 155 repríz, Tichý dom 109 repríz, Pred odchodom na odpočinok 86 repríz, Čudné

popoludnie Dr. Zvonka Burkeho 135 repríz, Sen svätojánskej noci 105 repríz, Idiot 60 repríz,
Túlavé srdce 52 repríz, Kamene vo vreckách 37 repríz, Láska na Kryme 39 repríz.

IV. Využívanie grantov za rok 2016 z Fondu na podporu umenia

1/ Žiadosť a zmluva č. 16-112- 01527
Program: 1.1.2 Prehliadky, festivaly, súťaže
Názov projektu: 12. Festival Astorka 2016
Projekt podporený finančnou čiastkou 23 000 €
2/ Žiadosť a zmluva č. 16-510- 03771
Program: 5.1 Prezentácia umenia a kultúry v zahraničí
Názov projektu: Dni Astorky v Prahe 2016
Projekt podporený finančnou čiastkou 4 000 €
3/ Žiadosť a zmluva č. 16-113- 04292
Program: 1.1.3 Naštudovanie a uvádzanie javiskového diela
Názov projektu: Naštudovanie divadelnej inscenácie Pavel Vilikovský: Letmý sneh
Projekt podporený finančnou čiastkou 19 000 € / v roku 2016 zúčtovaná iba časť 2 000 €/
4/ Žiadosť a zmluva č. 16-113- 04104
Program: 1.1.3 Naštudovanie a uvádzanie javiskového diela
Názov projektu: Naštudovanie divadelnej inscenácie Hanoch Levin: Život je taký
Projekt podporený finančnou čiastkou 12 000 €
Všetky projekty boli riadne vyúčtované a vecne vyhodnotené.

V. Podujatia v ASTORKE za rok 2016

Počet: 163
z toho:
- repertoárové predstavenia doma : 141
- repertoárové predstavenia na zájazdoch: 13
- hostia: 9
CELKOVÁ NÁVŠTEVNOSŤ NA PODUJATIACH + percentuálne vyjadrenie využitia
kapacity divadla počas celého roka
Návštevnosť na všetkých podujatiach / predstavenia DAK ´90, hostia z iných divadiel,
koncerty a iné./ bola v roku 2016 24 872 návštevníkov, počet podujatí bol 163. DAK ´90
uvádza divadelné predstavenia v rôznych priestoroch - Trezor, Foyer a Hlavná scéna
v rôznych obmenách javiska (prvý rad a niektoré sedadlá sa nepredávajú kvôli scéne, ktorá

zasahuje do hľadiska). Z tohto dôvodu nie je možné zovšeobecniť percentuálne vyťaženie
kapacity divadla.
Foyer a Trezor boli využité na 100 % Hlavná sála na 79,8 % , celkovo bola kapacita divadla
využitá na 89,90 %.
Návštevnosť na repertoárových predstaveniach:
Počet divákov, návštevnosť sa zvýšila, resp. znížila oproti r. 2015
V roku 2016 bol počet predstavení odohratých na scéne DAK ´90 141, návštevnosť bola
19 144 divákov a 540 neplatiacich / oficiálni hostia na predpremiérach a premiérach /.
V roku 2015 bol počet predstavení odohratých na scéne DAK ´90 151,  návštevnosť
bola 21 519 platiacich divákov a 858 neplatiacich divákov. Pokles počtu odohratých
predstavení na domácej scéne DAK ´90 bol spôsobený zvýšeným počtom ochorení
umeleckých zamestnancov. Zvýšil sa  počet zájazdových predstavení z 9 v roku 2015 na 13
roku 2016.

VI. Zamestnanci k 31. 12. 2016


Počet zamestnancov celkom: 37
z toho:
odborní zamestnanci / riaditeľ, ekon. námestníčka /: 2
umeleckí zamestnanci/ herci, režiséri, dramaturg, šepkárka/: 21
ekonomicko-prevádzkoví zamestnanci: 14
/ ekon.- mzd.účtovníčka, správa majetku, nábor, 2 propag., pokladníčka, garder., rekv., 2 upratovačky,
2 vrátnik, správca, tajomníčka/
Ceny a prémie LITFONDU
Vladimír Černý - Cena za celoživotné dielo v oblasti divadla,
Marta Sládečková -Výročná cena v oblasti divadla za divadelný výkon v inscenácii Višňový
sad,
Vladimír Hajdu - Výročná cena v oblasti divadla za divadelný výkon v inscenácii Višňový
sad,
Zita Furková – Prémia v oblasti divadla za herecký výkon v inscenácii Život je taký,
Marián Amsler – Prémia v oblasti divadla za divadelný výkon v inscenácii Višňový sad.

VII. Informácie o rozpočte, nákladoch a výnosoch:
Záväzné limity dotácií v €

Ukazovateľ schválený rozpočet úprava upravený rozpočet čerpanie
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Dotácia na činnosť 41 862 929 + 8 500 871 429 871 429
Dotácia na činnosť 111 39 000 - 39 000

Dňa 18.01.2016 nám bol doručený Rozpis schváleného rozpočtu na rok 2016 vo výške 826 800 €, kód
zdroja 41 a 39 000€, kód zdroja 111, zo dňa 14.12.2015.

Úpravou limitu dotácií č. 328 zo dňa 19.09.2016 nám bol upravený rozpočet o 8 500 €. Finančné
prostriedky boli účelovo viazané na úhradu prepravných nákladov členov divadelného súboru
z Bratislavy do Bruselu a späť v dňoch do 27.11.2016 do 30.11.2016. Finančné prostriedky boli
použité na tento účel v plnej výške a vyúčtované dňa 20.12.2016 /list. č. 117/2016 /.
Rozpočtovým opatrením č. 531 zo dňa 20.12.2016 nám bol upravený- ponížený rozpočet o – 39 000
€, kód zdroja 111.
Plnenie plánu výkonov

Ukazovateľ plán 2016 skutočnosť 2016

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Premiéry 2 2
Počet predstavení 155 154
/ doma a zájazdy/
Iné – hostia 5 9
Počet návštevníkov 23 000 24 635
/ doma a zájazdy
a hostia/
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Plnenie plánu pracovníkov, platových prostriedkov a úloh starostlivosti o zamestnancov
Ukazovateľ plán 2016 skutočnosť k 31.12.2016
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Počet zamestnancov celkom 40 37

Z toho
umeleckí zamestnanci 23 21
/herci,režiséri,dramaturg,šepkárka/
Administratívni zamestnanci 9 9
/ ekon., taj, EN, R, náb., propag.,
nábor,
Technickí zamestnanci 8 7
/ gard., rekv., uprat., vrátnik
správca/
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -

V oblasti starostlivosti o zamestnancov poskytujeme príspevok na stravovanie v rozsahu určenom
Zákonníkom práce.

Ukazovateľ v € plán 2016 skutočnosť k 31.12.2016
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Platy, príplatky a odmeny 410 400 370 219,65
Poistné a príspevok do poisťovní 126 500 130 349,51
OON 20 000 26 924,70
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Nedočerpanie plánovaných finančných prostriedkov bolo spôsobené chorobnosťou, materskými
dovolenkami a neobsadením naplánovaných zamestnancov.
NÁKLADY na tovary a služby v €

Ukazovateľ rozpočet 2016 skutočnosť k 31.12.2016
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Tovary a služby celkom 447 779 622 387,67
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Celkové náklady na tovary a služby boli podľa pôvodného plánu prekročené. V rámci schváleného
rozpočtu a zvýšením výnosov boli jednotlivé položky rozpočtu upravené a finančne boli tieto
náklady uhradené z rozpočtu a z vlastných zdrojov.
Kontrolná činnosť

V zmysle plánu kontrolnej činnosti DAK ´90 boli vykonané základné finančné kontroly, štvrťročné
kontroly pokladničnej hotovosti, bulletinov na sklade a na predaj, vstupenkových blokov a tržieb za
vstupenky, účtovných dokladov po vecnej stránke, stravných lístkov – neboli zistené nedostatky.
V dňoch 02.11.2016 do 07.11.2016 vykonali zamestnanci Útvaru hlavného kontrolóra BSK kontrolu
uplatňovania príslušných ustanovení zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite
a o zmene a doplnení niektorých zákonov za obdobie od 01.01.2016 do 31.08.2016. Vykonanou
kontrolou funkčnosti procesu základnej finančnej kontroly neboli zistené nedostatky.
Verejné obstarávanie
DAK ´90 v roku 2016 pri obstarávaní tovarov a služieb postupovalo podľa zákona o verejnom
obstarávaní a podľa internej Smernice.
Kapitálové výdavky
V roku 2016 neboli DAK ´90 pridelené finančné prostriedky. BSK vysúťažil, uhradil a zveril do
správy DAK ´90 dlhodobý hmotný majetok – svetelnoregulačný pult s príslušenstvom vo výške
15 400 €.
Divadlo ASTORKA Korzo ´90 nevykonáva podnikateľskú činnosť.

VÝNOSY za rok 2016
Ukazovateľ v € rozpočet 2016 skutočnosť k 31.12.2016
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Tržby z predaja služieb 140 260 212 581,12
/dom. scéna a zájazdy
a iné- hostia /
Tržby za bulletiny 1 500 991,50
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Spolu: 141 760 213 572,62

Hospodársky výsledok za rok 2016

Dňa 18.01.2016 nám bol doručený Rozpis schváleného rozpočtu na rok 2016 vo výške 826 800 €,
kód zdroja 41 a 39 000 €, kód zdroja 111, zo dňa 14.12.2015.
Tento rozpočet nám bol navýšený o prepravné náklady pre členov divadelného súboru z Bratislavy
do Bruselu a späť v dňoch do 27.11.2016 do 30.11.2016 vo výške 8 500 €.

Rozpočtovým opatrením č. 531 zo dňa 20.12.2016 nám bol upravený - ponížený rozpočet o 39 000
€, kód zdroja 111.
Vlastné zdroje sme dosiahli vo výške: príjmy zo vstupného na domácej scéne 159 082 €, príjmy zo
zájazdovej činnosti 35 400 € a iné príjmy /spolupráca, RTVS a pod./ 18 099,12 €.
Plán bol 141 760 €/.
Nadácia Tatra Banky nám prispela darom na realizáciu „ 12. Festivalu Astorka 2016“ vo výške
3 350 €.

Okrem týchto finančných prostriedkov sme získali i finančné zdroje z dotácií Fondu pre podporu
umenia v celkovej výške 58 000 € a kultúrne poukazy / vydané MK SR / vo výške 2 429 €.
V predchádzajúcich rokoch sa nám podarilo získať týchto mimorozpočtových zdrojov viac, avšak v
roku 2016 sa nám nepodarilo ich získať v požadovanej výške. Keďže projekty už boli rozpracované a
nedali sa zastaviť, dostali sme sa do záporného výsledku hospodárenia 12 155,56 €.

Schválil: Mgr. Vladimír Černý
riaditeľ

ZOSTAŇ INFORMOVANÝ O NAŠICH NOVINKÁCH

Prihlás sa do nášho newslettra a budeme ti zasielať novinky priamo na e-mail.