2017

Výročná správa

Výročná a hodnotiaca správa za rok 2017

Divadla ASTORKA Korzo ´90

Počet zamestnancov
celkom : 39
z toho:
odborní zamestnanci / riaditeľ, ekon.námestníčka/ : 2
umelecký zamestnanci / herci, režiséri, dramaturg, šepkárka/: 23
ekonomicko - prevádzkoví zamestnanci : 14
/ekon.- mzdová účtovníčka, správa majetku nábor, 2 propag., pokladníčka, garderóbierka,
rekvizitárka, upratovačka, 3 vrátnici, správca, tajomníčka/
Z uvedeného počtu Divadlo Astorka Korzo ´90 zamestnáva 35 zamestnancov na plný
úväzok,
jeden zamestnanec pracuje na 0,62 % úväzku a 3 zamestnanci pracujú na 0,50 % úväzku.

Nové divadelné inscenácie v roku 2017

V prvom polroku 2017 sa Divadlo ASTORKA Korzo ´90 úspešne venovalo svojej činnosti
a reprezentovalo bratislavský región na domácej scéne, na Slovensku i v zahraničí.
Pod vedením renomovaných slovenských režisérov sme uviedli tri nové divadelné inscenácie,
pričom všetky tri sú svojím spôsobom výnimočné.
Špeciálne pre naše divadlo vznikla dramatizácia románu Letmý sneh Pavla Vilikovského od
Jakuba Nvotu a jej inscenovaná verzia v réžii Juraja Nvotu má obrovský divácky úspech.
Takisto veľmi úspešne prezentovala slovenské divadlo aj v zahraničí na medzinárodnom
divadelnom festivale v Hradci Králové.
Prvýkrát naše divadlo uviedlo antickú tragédiu, a to Sofoklovu Elektru, ktorú takisto pozvali
na festival, na Dotyky a spojenia v Martine.
A ako slovenskú premiéru sme uviedli divadelnú inscenáciu hry súčasného nemeckého
dramatika Davida Gieselmanna Kontajner Paríž v réžii Mariána Amslera.

Pavel Vilikovský / Letmý sneh
Réžia: Juraj Nvota

Premiéra 24. 1. 2017 v Divadle ASTORKA Korzo ´90, Námestie SNP 33
 Sofokles / Elektra
Réžia: Lukáš Brutovský
Premiéra 31. 3. 2017 v Divadle ASTORKA Korzo ´90, Námestie SNP 33

David Gieselmann/ Kontajner Paríž
Réžia: Marián Amsler
Premiéra 6. 6. 2017 v Divadle ASTORKA Korzo ´90, Námestie SNP 33

Multižánrové a multikultúrne podujatia

Noc literatúry Bratislava

10. 5. 2017, v Divadle ASTORKA Korzo ´90 - Trezor
Deviaty ročník Noci literatúry sa uskutočnil v stredu 10. mája 2017 na trinástich miestach
v Bratislave. Išlo o sériu čítaní úryvkov zo slovenských prekladov z kníh súčasných svetových autorov
na zaujímavých, bežne s literatúrou nespájaných miestach a jedným z netradičných miest čítania bol aj
Trezor – štúdio nášho divadla.

Noc múzeí a galérií s osobnosťami Astorky

20. 5. 2017, v Štúdiu 12, Jakubovo námestie 12
Noc múzeí a galérií je celoeurópske podujatie, ktoré sa koná pri príležitosti Medzinárodného
dňa múzeí. V roku 2017 sa pre toto podujatie určila téma „osobnosť“. Osobnosťami múzejnej
divadelnej noci boli herečky Zita Furková a Zuzana Kronerová.
Pre verejnosť bola sprístupnená divadelná výstava kostýmov, výtvarných návrhov kostýmov
a makiet divadelných inscenácii Divadla ASTORKA Korzo ´90. V rámci projekcií boli
prezentované ukážky z inscenácií a tiež fotografie z divadelných inscenácii, kde účinkovali.
Slovenská teatrologička a divadelná kritička Zuzana Bakošová-Hlavenková, autorka
publikácií Kolotoč herectva: Divadlo ASTORKA Korzo '90, Elixír smiechu: Jozef Kroner
a Kronerovci, Zita Furková. Smiech a plač. Stopy v prachu hereckých dní uviedla profesijné
i osobnostné profily týchto významných a obľúbených herečiek. Nasledovala moderovaná
beseda s pani Zuzanou Kronerovou a Zitou  Furkovou a autogramiáda.

Noc divadiel

18. 11. 2017, Divadlo ASTORKA Korzo ´90
Do Noci divadiel, ktorú ideovo aj organizačne zastrešuje bratislavský Divadelný ústav sa
Divadlo ASTORKA Korzo ´90 zapája od prvého ročníka tejto udalosti. Tento rok sme
pripravili prvé verejné stretnutie tvorcov a divákov. Po predstavení umelecký šéf a riaditeľ
prezentovali publiku myšlienku Noci divadiel, predstavili režisérku Soňu Ferancovú, s ktorej
účasťou sa všetko odohralo, následne vo foyeri prebehla neformálne – veľmi pozitívne
a priateľské stretnutie hercov, režisérky s divákmi a autogramiáda.

Účasť na divadelných festivaloch, zájazdová činnosť

13. divadelný festival Dotyky a spojenia, Martin
Elektra
23. Medzinárodný divadelný festival Divadlo evropských regionů, Hradec Králové, Česká
republika
Letmý sneh
Dni Astorky v Prahe 2017 , Švandovo divadlo na Smíchově, Praha, Česká republika
Kontajner Paríž
14. Medzinárodný divadelný festival Vianoce v divadle, Myjava
Kontajner Paríž
Zájazdy v zahraničí:
Zájazd Divadlo Bolka Polívku, Brno, Česká republika
Sen svätojánskej noci
Zájazdy v SR:
Zájazd Žilina
Kontajner Paríž, Idiot, Jama deravá
Zájazd Košice
Sen noci svätojánskej 2 x, Sylvia
Zájazd Prešov
Sen noci svätojánskej
Zájazd Kremnica
Jama deravá
Zájazd Prievidza
Višňový sad

Zájazd Martin
Jama deravá
XIII. Festival Astorka 2017

Divadlo Komediograf Brno Česká republika Manželství v kostce
Teatro delle Albe Ravenna Taliansko Hukot vody (Rumore di acque) 
Katona József Színház Budapešť Maďarsko Bláznove zápisky (Egy örült naplója)
Scénické rozhovory Česká republika, Slovenská republika Róbert Jakab
Dejvické divadlo Praha Česká republika Vzkříšení
Švandovo divadlo na Smichově Praha Česká republika Pankrác ´45

Prínos festivalu
Festival Astorka patrí podľa ohlasov pozývaných súborov, slovenských i zahraničných hostí
k výnimočným podujatiam na Slovensku v oblasti kultúrneho a hlavne spoločenského diania.
Od roku 2005, kedy sa uskutočnil I. ročník Festivalu Astorka, prijali pozvanie desiatky
zahraničných súborov z Európy a USA.
Festival Astorka prináša komorné tituly profesionálnych divadiel objavné zásadnou témou
našej súčasnosti alebo inovatívnym prístupom ku klasike.
Súčasťou festivalu sú tradične aj Scénické rozhovory, tentokrát s Róbertom Jakabom a nočný
blues v ASTORKE v podaní kapely SITRA ACHRA.
Popri festivale pravidelne pracuje tvorivá fotografická dielňa pod vedením Pavla Breiera
a výstupom jej mapovania všetkých podujatí a udalostí na festivale sú fotografické výstavy.
Nominácie a ocenenia
Dosky 2017
Nominácia na Cenu za najlepší mužský herecký výkon sezóny – Ady Hajdu za postavu
Čimborazku v divadelnej inscenácii Letmý sneh v réžii Juraja Nvotu

Ceny a prémie Litfondu
Výročná cena za divadelný výkon, ktorý mal premiéru od 15. 7. 2016 do 15. 7. 2017:
Ady Hajdu za postavu Čimborazku v divadelnej inscenácii Letmý sneh v réžii Juraja Nvotu
Juraj Nvota za réžiu divadelnej inscenácie Letmý sneh

Cena za celoživotné dielo v oblasti divadla

Boris Farkaš

Prémie LF v oblasti divadla za divadelný výkon, ktorý mal premiéru od 15. 7. 2016 do 15. 7.
2017:
Marián Labuda za postavu Oresta v divadelnej inscenácii Elektra v réžii Lukáša Brutovského
Zuzana Konečná za postavu Elektry v divadelnej inscenácii Elektra v réžii Lukáša
Brutovského
Rebeka Poláková za postavu Chrysothemis v divadelnej inscenácii Elektra v réžii Lukáša
Brutovského

Návštevnosť na podujatiach celkom:
počet podujatí celkom :  185
repertoárové predstavenia doma: 159
repertoárové predstavenia na zájazdoch: 15 
hostia: 11
- počet návštevníkov na divadelných predstaveniach: 29 315 osôb
- celková návštevnosť na všetkých podujatiach: 30 552 osôb
- využiteľnosť divadelných priestorov:
Divadelná sála na 98,2 %, Trezor 91,6% a Foyer na 100%.

Získané granty z Fondu na podporu umenia:

1/ Žiadosť č. 17-113- 00050
Program: 1.1.3 Prehliadky, festivaly, súťaže
Názov projektu: XIII. Festival Astorka 2017
Projekt podporený finančnou čiastkou 22 000 € / žiadané 27 700 €
Zdroje financií : Fond na podporu umenia, Nadácia TB, DAK ´90 /BSK, tržby/

2/ Žiadosť č. 17-115- 02182
Program: 1.1.5 Medzinárodné mobility a prezentácie - divadlo
Názov projektu: Dni Astorky v Prahe 2017
Projekt podporený finančnou čiastkou 3 500 € /žiadané 4 100 €
Zdroje financií: Fond na podporu umenia, DAK ´90 / BSK/

3/ Žiadosť č. 17-112- 02240
Program: 1.1.2 Tvorba a uvedenie javiskového diela – zriaďované divadlá
Názov projektu: Tvorba a naštudovanie divadelnej inscenácie Kontajner Paríž
Projekt podporený finančnou čiastkou 6 500 € /žiadané 7 500€
Zdroje financií : Fond na podporu umenia, DAK ´90 /BSK, tržby/

4/ Žiadosť č. 17-112- 02516

Program: 1.1.2 Tvorba a uvedenie javiskového diela – zriaďované divadlá
Názov projektu: Tvorba a naštudovanie divadelnej inscenácie Lásky jednej plavovlásky
Projekt podporený finančnou čiastkou 12 000 € /žiadané 25 000 €
Zdroje financií : Fond na podporu umenia, DAK ´90 /BSK, tržby/

Informácie o hospodárení Divadla ASTORKA Korzo ´90

1. Dlhodobý hmotný majetok k 31.12.2017 bol: 127 928,78 €.
2. Krátkodobé pohľadávky DAK ´90 nemá.
3. Krátkodobé záväzky 385,93 €, záväzky voči dodávateľom 40 713,28€
 a zamestnancom 22 721,36 €.
4. Bankové úvery k 31.12.2017 DAK ´90 nemá.
5. Finančné prostriedky pozostávajúce zo zostatku na BÚ: 15 674,06 € - predstavuje
nevyčerpané tržby a výnosy z predaja vstupeniek a zo zájazdovej činnosti.
6. Celkové náklady v roku 2017 boli v sume 1 240 876,99 €
Pozostávali z nasledovných položiek:
Spotreba materiálu a energie 84 352,71 €
Služby 519 494,72 €
Osobné náklady 576 249,81 €, z toho:
mzdové náklady 394 990,71€ a OON 26 422 €
zákonné poistenia 138 368,94 €
sociálny fond 16 468,16 €
Dane a poplatky: 302,83€
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť: 49 747,74 €
Odpisy: 8 499,28 €
finančné náklady: 2 229,90€
Splatná daň z príjmov nemáme.

7. Celkové výnosy v roku 2017 boli v sume 1 211 024,68 €
Pozostávali z nasledovných položiek:
Tržby z predaja služieb, bulletinov / dom.scéna, zájazdy a iné-hostia/ : 248 367,27 €
Prevádzková činnosť: 1 033,69 €
Ostatné výnosy /granty, odpisy, dar, rezerva/: 75 526,72 €
Transfery z BSK : 886 097 €.

8. Divadlo ASTORKA Korzo ´90 dosiahlo v roku 2017 záporný výsledok hospodárenia
vo výške 29 852,31 €.
Faktory, ktoré ovplyvnili výšku záporného hospodárskeho výsledku a neboli
rozpočtované v roku 2017:

a/ DPH - externí umelci si založili s.r.o. a tým sa fakturácie za ich výkony zvýšili o 20 %.
b/ Rezervy na zamestnanecké pôžitky odchodné a životné jubilea.
c/ Odmeny vo výške 2% za mesiace september až december 2017 / v rámci Memoranda
o úprave platových pomerov zamestnancov v štátnej službe a niektorých zamestnancov
pri výkone práce vo verejnom záujme podpísaného dňa z 1.12.2016.
d/ Tretia inscenácia – v rozpočte na rok 2017 boli rozpočtované iba  2 inscenácie.
e/ Grantová politika- inscenácie už boli v štádiu skúšania a neboli nám schválené
požadované čiastky.
f/ Napriek vysokým tržbám 248 367,27 € oproti plánovaným 148 500 € sme nestačili
všetky nákladové položky vykryť z výnosov. Pre zvýšenú chorobnosť boli zrušené
niektoré predstavenia alebo nahradené inými, dva zájazdy zrušil usporiadateľ.
g/ Rozpočet za rok 2017 bol iba o 2,68 % navýšený oproti roku 2016, pričom ceny
tovarov
a služieb neustále rastú.

ZOSTAŇ INFORMOVANÝ O NAŠICH NOVINKÁCH

Prihlás sa do nášho newslettra a budeme ti zasielať novinky priamo na e-mail.