Oboznámenie dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov

Oboznámenie dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov

Divadlo ASTORKA Korzo ´90

Oboznámenie dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov podľa Článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 679/2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“)

Osobné údaje spracúva prevádzkovateľ, ktorým je:

Organizácia: Divadlo ASTORKA Korzo ´90 (ďalej DAK´90)
sídlo: Suché Mýto 17, 814 99, P.O. Box. 241 Bratislava
IČO: 00 678 350
zástúpené: Mgr. Vladimír Černý- riaditeľ

(ďalej ako „Prevádzkovateľ“)

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby na účely, v rozsahu, na základe právneho základu a po stanovenú dobu tak, ako je uvedené v tomto oboznámení. Zamestnanec je povinný poskytnúť svoje osobné údaje v rozsahu uvedenom v tomto oboznámení na základe plnenia zákonných ustanovení, kedy neposkytnutím údajom nie je možné vykonať povinnosti vyplývajúce z týchto právnych predpisov (napr.: evidencia zamestnanca do sociálnej poisťovne a pod.), alebo ako oprávnený záujem zamestnávateľa, proti ktorému si môže uplatniť právo namietať podľa Článku 21, GDPR.

Účel spracúvania Právny základ Rozsah osobných údajov

Doba spracúvania

Plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom alebo obdobným vzťahom vrátane predzmluvných vzťahov, BOZP a PO..

Osobitné zákony SR ( napríklad zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení, zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práce a o zmene a iné)

Rozsah osobných údajov je stanovený právnymi predpismi SR Podľa právnych predpisov SR, maximálne do
veku 70 rokov zamestnanca.

Príjemcovia osobných údajov v prípade plnenia povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom alebo obdobným vzťahom, vrátane predzmluvných vzťahov, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany sú najmä: sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, daňový úrad, doplnkové dôchodkové sporiteľne, dôchodkové správcovské spoločnosti, autorizovaný bezpečnostný technik, pracovná zdravotná služba, technik požiarnej ochrany, inšpektorát práce a iné kontrolné orgány. Dotknutá osoba má v súvislosti so spracúvaním osobných údajov práva, ktoré si môže uplatniť v prípade určeného právneho základu na základe Článku 15 až 22 GDPR:

 


1. Získanie potvrdenia o spracúvaní osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a kópiu spracúvaných osobných údajov.


2. Opravu nesprávnych/neaktuálnych osobných údajov alebo doplnenie neúplných osobných údajov.


3. Vymazanie osobných údajov po odvolaní súhlasu so spracúvaním osobných údajov; po zániku účelu spracúvania osobných údajov; v prípade nezákonného spracúvania osobných údajov; po namietaní spracúvania.

4. Obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak dotknutá osoba napadne ich správnosť; osobné údaje sú nesprávne a dotknutá osoba nežiada o ich vymazanie.

5. Získanie osobných údajov od prevádzkovateľa v zrozumiteľnej, bežne využívanej forme a následne tieto osobné údaje preniesť ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ akýmkoľvek spôsobom bránil.


6. Namietať proti spracúvaniu osobných údajov pre účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa a namietať proti profilovaniu (vyhodnotenie osobných znakov a charakteristík dotknutej osoby pre potreby analýzy dotknutej osoby). Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva kontaktovaním zodpovednej osoby –
Ing. Katarína Kohútiková - email: k.kohutikova.astorka@gmail.com alebo u prevádzkovateľa osobne, poštou alebo elektronicky (email: k.kohutikova.astorka@gmail.com). Ak sa dotknutá osoba domnieva, že spracúvanie
osobných údajov u prevádzkovateľa je nezákonné, má právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov (Hraničná 12, 820 07 Bratislava, statny.dozor@pdp.gov.sk).

Prenos osobných údajov do zahraničia
Prevádzkovateľ neuskutočňuje prenos získaných osobných údajov do tretej krajiny.

 

 

ZOSTAŇ INFORMOVANÝ O NAŠICH NOVINKÁCH

Prihlás sa do nášho newslettra a budeme ti zasielať novinky priamo na e-mail.