Zásady spracúvania osobných údajov fyzických osôb

Zásady spracúvania osobných údajov fyzických osôb

Divadlo ASTORKA Korzo ´90

(ďalej len „Ochrana osobných údajov“) Informácia podľa §19 a §20 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a neskorších predpisov.

1. Kto spracúva Vaše osobné údaje ?


Prevádzkovateľom osobných údajov je subjekt, ktorý vymedzí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene alebo na základe osobitných právnych predpisov.


Takouto osobou je :
Organizácia: Divadlo ASTORKA Korzo ´90 (ďalej DAK´90)
sídlo: Suché Mýto 17, 814 99, P.O. Box. 241 Bratislava
IČO: 00 678 350
zástúpené: Mgr. Vladimír Černý- riaditeľ
(ďalej len „DAK´90 alebo prevádzkovateľ“).


DAK ´90 spracúva Vaše osobné údaje iba prostredníctvom poverených osôb – zamestnancov, ktorí boli dôkladne poučení o ochrane osobných údajov a o povinnosti zachovávať mlčanlivosť. DAK´90 má taktiež určenú zodpovednú osobu na ochranu osobných údajov, ktorá dohliada na spracúvanie a ochranu osobných údajov. Túto osobu môžete kedykoľvek kontaktovať na adrese k.kohutikova.astorka@gmail.com

2. Na aké účely spracúvame osobné údaje ?

DAK´90 spracúva osobné údaje dotknutých osôb, tak ako mu to ustanovujú všeobecne záväzné právne predpisy. Na takéto spracovanie nie je väčšinou potrebný súhlas dotknutej osoby a poskytnutie osobných údajov je zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou. Pokiaľ dotknutá osoba osobné údaje potrebné na účely
podľa legislatívy DAK´90 neposkytne, je prevádzkovateľ oprávnený odmietnuť vykonať úkony, ktoré bez poskytnutých osobných údajov nie je možné vykonať.

Spracovanie osobných údajov bez súhlasu klienta je nevyhnutné pre plnenie povinností stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi. Pokiaľ máte pochybnosti o právnom základe spracúvania osobných údajov, kedykoľvek sa obráťte na zamestnancov DAK´90 alebo na zodpovednú osobu. DAK´90 spracúva osobné údaje aj z dôvodu oprávnených záujmov prevádzkovateľa. Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), všeobecného nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 679/2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov. V prípade, kedy spracovanie nie je založené na základe právneho predpisu, zmluvy alebo oprávneného záujmu prevádzkovateľa je DAK´90 povinné získať na spracúvanie osobných údajov súhlas dotknutej osoby. Súhlas je vždy udelený dobrovoľne a nesmie ovplyvniť poskytnutie služby. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať bez právnych následkov na poskytnutie služby.

3. Aký je rozsah spracúvaných osobných údajov ?

DAK´90 ako prevádzkovateľ spracúva najmä osobné údaje určené všeobecne záväznými právnymi predpismi. Kategórie spracúvaných osobných údajov zahŕňajú najmä identifikačné a kontaktné údaje dotknutej osoby, údaje o narodení a pobyte, údaje potrebné na zrealizovanie platby, údaje potrebné na preukázanie skutočností
vyžadovaných zákonom. V prípadoch, kedy to vyžadujú právne predpisy spracúva DAK´90 aj osobitnú
kategóriu osobných údajov, ako napríklad údaje o zdraví či údaje o bezúhonnosti. V prípade, ak je to ustanovené právnymi predpismi sa vyžaduje od dotknutých osôb aj uvedenie rodného čísla - ako všeobecného identifikátora dotknutej osoby v Slovenskej republike.

4. Komu odovzdávame Vaše osobné údaje ?

DAK´90 má na základe právnych predpisov povinnosť, niektoré osobné údaje zdieľať s orgánmi verejnej moci a okrem toho môže samostatne bez súhlasu dotknutej osoby poveriť spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľov, ktorí môžu osobné údaje spracúvať iba v mene prevádzkovateľa, podľa jeho pokynov a sú poverení na základe zmluvy. DAK´90 má poverených nasledovných sprostredkovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje v jeho mene a na základe jej pokynov:

- VEMA s.r.o. za účelom vedenia mzdovej agendy a plnenia povinností
zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom alebo obdobným vzťahom
vrátane predzmluvných vzťahov.

- Asseco Solutions, a.s. za účelom vedenia účtovnej agendy

 

5) Za akým účelom a na akom právnom základe spracúvame osobné údaje

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na nasledujúce účely:

a) Účelom spracúvania osobných údajov v oblasti vedenia agendy žiadostí podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám je plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z osobitných predpisov (zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov alebo súhlas dotknutej osoby). Právnym základom spracúvania osobných údajov (vrátane ich poskytovania tretím stranám) je plnenie zákonnej povinnosti v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia. Poskytnutie osobných údajov zo strany žiadateľa je dobrovoľné; bez poskytnutia osobných údajov nie je možné poskytnúť informácie podľa zákona č. 211/2000 Z.z. Lehota uchovávania osobných údajov je 5 rokov. Príjemcami osobných údajov sú žiadatelia podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií, orgány činné v trestnom konaní, súdy.

b) Účelom spracúvania osobných údajov v oblasti účtovníctva a obchodnej agendy je plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z osobitných predpisov (zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, a podobne). Právnym základom spracúvania osobných údajov (vrátane ich poskytovania tretím stranám) je plnenie zákonnej povinnosti v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia. Lehota uchovávania osobných údajov je 10 rokov. Príjemcami osobných údajov sú orgány verejnej moci, audítor, advokát a subjekty, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva prevádzkovateľovi zo zákona.

c) Účelom spracúvania osobných údajov v oblasti obchodnej komunikácie je príprava a realizácia podnikateľských aktivít prevádzkovateľa. Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem sledovaný prevádzkovateľom v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je právo podnikať v rozsahu predmetu jeho činnosti. Lehota uchovávania osobných údajov je determinovaná prípravou a trvaním obchodnoprávneho vzťahu, ako aj obdobím 3 rokov od ukončenia tohto vzťahu. Príjemcami osobných údajov sú spoločnosti vykonávajúce správu a podporu informačných technológií, subjekty zabezpečujúce výkon externého auditu, poskytovatelia telekomunikačných služieb, poskytovatelia dátových úložísk a v odôvodnených prípadoch aj súdy a orgány činné v trestnom konaní.

d) Účelom spracúvania osobných údajov v oblasti personálnej a mzdovej agendy je príprava a uzatvorenie pracovnej zmluvy alebo dohody o prácach mimo pracovného pomeru, evidencia podkladov o pracovnej spôsobilosti, výplata mzdy, odvody, plnenie povinností voči orgánom štátnej správy, evidencia dochádzky, evidencia vzdelávania, evidencia vydaných poverení a splnomocnení, evidencia poskytnutých ochranných pracovných pomôcok, majetku alebo zariadenia, uzatváranie dohôd o hmotnej zodpovednosti, evidencia vydávania peňažných prostriedkov v hotovosti, poskytovanie zamestnaneckých benefitov, evidencia škôd spôsobených zamestnancami na majetku zamestnávateľa, zabezpečenie stravovania, kopírovanie
dokladov nevyhnutných na účely pracovnoprávneho alebo obdobného vzťahu, ako aj plnenie ďalších zákonných a zmluvných povinností. Právnym základom spracúvania je plnenie zákonnej povinnosti v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia a pracovná zmluva alebo dohoda v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia uzatvorená s dotknutou osobou podľa Zákonníka práce. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje v potrebnom rozsahu; v prípade neposkytnutia osobných údajov nie je možné uzatvoriť pracovnú alebo obdobnú zmluvu. Osobné údaje zamestnanca budú poskytované týmto príjemcom: zdravotné poisťovne, doplnkové dôchodkové sporiteľne, dôchodkové správcovské spoločnosti, subjekt zabezpečujúci štatistiku, vzdelávacie agentúry a školitelia, subjekt zabezpečujúci pracovnú zdravotnú službu, subjekty zabezpečujúce poštové služby, subjekty zabezpečujúce rozvoj, správu a podporu informačných technológií, subjekty zabezpečujúce výkon externého auditu, poskytovatelia telekomunikačných služieb, spoločnosť, na ktorej serveroch sú osobné údaje uložené, zákazníci zamestnávateľa, dodávatelia zamestnávateľa, orgány verejnej moci, advokáti a v odôvodnených prípadoch aj súdy, orgány činné v trestnom konaní a exekútori. Lehotou uchovávania osobných údajov v osobnom spise zamestnanca je obdobie ohraničené prípravou pracovnoprávneho vzťahu a dovŕšením 70 roku života zamestnanca (aj bývalého).

e) Účelom spracúvania osobných údajov v oblasti BOZP je plnenie súvisiacich povinností zamestnávateľa, najmä, avšak nielen realizácia školení, evidencia pracovných úrazov a zabezpečovanie lekárskych prehliadok. Právnym základom spracúvania osobných údajov (vrátane ich poskytovania tretím stranám) je plnenie
zákonných povinností prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia (najmä povinnosti vyplývajúce zo zákona o BOZP). Osobné údaje zamestnanca budú poskytované týmto príjemcom: externá spoločnosť zabezpečujúca BOZP, Inšpektorát práce a v odôvodnených prípadoch aj orgány činné v trestnom alebo priestupkovom konaní. Lehotou uchovávania osobných údajov je obdobie ohraničené prípravou pracovnoprávneho vzťahu a uplynutím 2 rokov od ukončenia tohto vzťahu. Poskytnutie osobných údajov je zákonnou povinnosťou dotknutej osoby.

f) Osobné údaje na účel správy registratúry sú spracúvané v rámci plnenia zákonných povinností prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia (najmä povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a
povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov - zákon o e-Governmente). Poskytnutie osobných údajov je zákonnou povinnosťou dotknutej osoby. Osobné údaje zamestnanca budú poskytované nasledujúcim príjemcom: subjekty zabezpečujúce rozvoj, správu a podporu informačných technológií, subjekty zabezpečujúce výkon externého auditu, poskytovatelia telekomunikačných služieb, spoločnosť, na ktorej serveroch sú osobné údaje uložené. Lehoty uchovávania sú ustanovené osobitnými predpismi.

g) Účelom spracúvania je evidencia kúpnych zmlúv. Právnym základom spracúvania osobných údajov je zmluva s dotknutou osobnou v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje, v prípade neposkytnutia nie je možné uzatvoriť zmluvu. Lehota uchovávania osobných údajov je 10 rokov odo dňa skončenia zmluvy. V odôvodnených prípadoch môžu byť príjemcami osobných údajov súdy, orgány činné v trestnom konaní, zriaďovateľ a subjekty, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva prevádzkovateľovi zo zákona.

h) Účelom spracúvania je evidencia autorských zmlúv. Právnym základom spracúvania osobných údajov je zmluva s dotknutou osobnou v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje, v prípade neposkytnutia nie je možné uzatvoriť zmluvu. Lehota uchovávania osobných údajov
je 10 rokov odo dňa skončenia zmluvy. V odôvodnených prípadoch môžu byť príjemcami osobných údajov súdy, orgány činné v trestnom konaní, zriaďovateľ a subjekty, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva prevádzkovateľovi zo zákona.

i) Účelom spracúvania je evidencia zmlúv o finančnom vyporiadaní. Právnym základom spracúvania osobných údajov je zmluva s dotknutou osobnou v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje, v prípade neposkytnutia nie je možné uzatvoriť zmluvu. Lehota uchovávania osobných údajov je 10 rokov odo dňa skončenia zmluvy. V odôvodnených prípadoch môžu byť príjemcami osobných údajov súdy, orgány činné v trestnom konaní, zriaďovateľ a subjekty, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva prevádzkovateľovi zo zákona.

j) Účelom spracúvania je umelecká činnosť. Právnym základom spracúvania osobných údajov je §78 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Lehota uchovávania osobných údajov je po dobu trvania účelu. V odôvodnených prípadoch môžu byť príjemcami osobných údajov súdy, orgány činné v trestnom konaní, zriaďovateľ a subjekty, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva prevádzkovateľovi zo zákona.

k) Účelom spracúvania jerezervácia vstupeniek. Právnym základom spracúvania osobných údajov sú predzmluvné vzťahy s dotknutou osobnou v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje, v prípade neposkytnutia nie je možné rezervovať vstupenky. Lehota uchovávania osobných údajov je 90 dní odo dňa uskutočneného predstavenia. V odôvodnených prípadoch môžu byť príjemcami osobných údajov súdy, orgány činné v trestnom konaní, zriaďovateľ a subjekty, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva prevádzkovateľovi zo zákona.

l) Rezerváciou a kúpením vstupenky vzniká medzi prevádzkovateľom a kupujúcim vzťah, na základe ktorého prevádzkovateľ využíva osobné údaje kupujúceho aj na účely oslovovania smarketingovými a obchodnými ponukami. Právnym základom spracúvania osobných údajov je zákonná povinnosť v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia (zákon č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov). Lehota uchovávania osobných údajov je 5 rokov odo dňa poslednej rezervácie alebo kúpy vstupeniek. V odôvodnených prípadoch môžu byť príjemcami osobných údajov súdy, orgány činné v trestnom konaní, zriaďovateľ a subjekty, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva prevádzkovateľovi zo zákona.

m) V prípade divadelného predstavenia alebo iného organizovaného podujatia prevádzkovateľ môže vyhotovovať fotodokumentáciu a/alebo videozáznam na účely dokumentovania uskutočnenia samotného predstavenia alebo podujatia. Právnym základom spracúvania osobných údajov je verejný záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. e) Nariadenia. Lehota uchovávania osobných údajov je po dobu trvania účelu. V odôvodnených prípadoch môžu byť príjemcami osobných údajov súdy, orgány činné v trestnom konaní, zriaďovateľ a subjekty, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva prevádzkovateľovi zo zákona.

Zoznam subjektov, ktorým DAK´90 poskytuje v špecifických situáciách osobné údaje na základe všeobecne záväzných právnych predpisov aj bez súhlasu dotknutej osoby:
- súdy a orgány činné v trestnom konaní
- súdni exekútori
- daňové orgány
- Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
- Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
- Ministerstvo dopravy a výstavby SR
- Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
- Ministerstvo financií SR

- Ministerstvo zdravotníctva SR
- Centrálny register zmlúv
- poskytovatelia sociálnych služieb
- poskytovatelia zdravotnej starostlivosti
- iné subjekty, keď to ustanovuje zákon.

6. Ako dlho spracúvame osobné údaje ?


Doba uchovávania osobných údajov vyplýva z osobitných predpisov. DAK´90 je povinný viesť registratúru a má vypracovanú vnútornú smernicu v súlade so zákonom č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach, v ktorej v súlade s právnymi predpismi a na základe schválenia Štátneho archívu má stanovené doby spracúvania, archivácie a doby a spôsobu likvidácie osobných údajov, ktoré sú súčasťou registratúrnych záznamov. Pokiaľ si nie ste istý ako dlho sa budú Vaše údaje spracúvať, môžete sa túto informáciu dozvedieť z vnútorného predpisu alebo sa opýtať príslušného zamestnanca alebo zodpovednej osoby. Pri nakladaní s osobnými údajmi dodržiavame zásadu minimalizácie, ktorá ustanovuje, že pokiaľ uplynie doba, počas ktorej sme povinní uchovávať osobné údaje, tak Vaše osobné údaje anonymizujeme z našich databáz a informačných systémov. V rámci DAK´90 máme nastavené prísne vnútorné pravidlá uchovávania osobných údajov, ktoré zaisťujú, že informácie nedržíme dlhšie, než sme oprávnení alebo povinní. Taktiež prístup k Vašim osobným údajom je prísne kontrolovaný a povolený iba osobám, ktoré to nevyhnutne potrebujú pre výkon svojich pracovných povinností, tak aby sa zachovala zásada obmedzenia prístupu k osobným údajom.

7. Používa sa automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie ?

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov nevyužívame profilovanie alebo automatizované individuálne rozhodovanie a každé rozhodnutie, ktoré s ohľadom na poskytnutie služieb pre Vás urobíme je kontrolované a riadené povereným zamestnancom.

8. Odkiaľ sme získali osobné údaje ?

Osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame získavame prevažne priamo od Vás osobne prostredníctvom papierových alebo elektronických žiadostí. Výnimočne získavame osobné údaje aj od iných osôb, pokiaľ ste na to udelili súhlas alebo ak to bolo nevyhnutné na plnenie záväzkov zo zmlúv alebo ak to vyžadujú právne predpisy. Tieto iné osoby sú prevažne Vaši zamestnávatelia alebo blízke osoby. Niektoré osobné údaje a informácie môžeme v oprávnených prípadoch získavať aj z verejne dostupných registrov, zoznamov, evidencií alebo webových stránok. Pokiaľ si nie ste istý odkiaľ máme osobné údaje o Vašej osobe, môžete využiť právo
na prístup k osobným údajom, ktoré je popísané nižšie, alebo priamo kontaktujte zodpovednú osobu.

9. Aké sú práva dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov ?

Podľa §21 až 29 zákona o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti právo vyžadovať od DAK´90: Právo na prístup k osobným údajom Ako dotknutá osoba máte vždy právo na potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú sú spracúvané prevádzkovateľom. DAK´90 je povinný Vám poskytnúť kópie osobných údajov, ktoré o Vás spracúva a na základe takejto žiadosti Vás informovať o:
- účele spracúvania,
- kategórii spracúvaných osobných údajov,
- príjemcoch alebo kategóriách príjemcov ktorému boli alebo majú byť osobné údajeposkytnuté,
- dobe uchovávania osobných údajov prípadne informáciu o kritériách na jej určenie,
- práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,
- práve podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov (podanie sťažnosti) na Úrad na ochranu osobných údajov,
- informácie o zdroji osobných údajov, pokiaľ osobné údaje neboli získané priamo od Vás,
- informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu,

- informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

Právo na opravu
Pri zmene Vašich osobných údajov sme povinní ich opraviť tak, aby sa spracúvali iba aktuálne, úplné a správne osobné údaje. V prípade oznámenia zmien alebo zistenia, že niektorý osobný údaj nie je aktuálny alebo správny sme povinní vykonať nápravu. Informujte nás prosím a my osobné údaje opravíme.
Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)
V určitých zákonom stanovených prípadoch sme povinní Vaše osobné údaje na základe Vašej žiadosti vymazať. Takéto právo nie je absolútne a preto každá žiadosť o vymazanie údajov podlieha preskúmaniu zodpovednej osoby, ktorá dohliadne na vymazanie osobných údajov, pokiaľ sú splnené zákonné podmienky.
Právo na obmedzenie spracúvania
Pokiaľ budete namietať, že spracúvame nesprávne osobné údaje, alebo že naše spracúvanie považujete za nezákonné, prípadne pokiaľ osobné údaje budete potrebovať na uplatnenie právnych nárokov alebo budete namietať oprávnený záujem, kedy by boli Vaše osobné údaje spracúvané bez súhlasu, máte právo na
obmedzenie spracúvania osobných údajov pokiaľ sa neoveria dôvody, pre ktoré
namietate spracúvanie. Počas obmedzenia nie je možné s osobnými údajmi nakladať okrem zákonom stanovených výnimiek.
Právo na prenosnosť údajov
Pokiaľ sú Vaše osobné údaje spracúvané automatizovane na základe udeleného súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, je prevádzkovateľ povinný Vám poskytnúť kópiu osobných údajov v bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a takto získané osobné údaje môžete preniesť ďalšiemu prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.
Právo namietať a automatizované individuálne rozhodovanie
Vždy počas spracúvania Vašich osobných údajov máte možnosť namietať spracúvanie osobných údajov pokiaľ sa osobné údaje spracúvajú na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa alebo na základe plnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej DAK´90. Pre tieto účely sa môžete obrátiť priamo na zodpovednú osobu.
Právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov

Pokiaľ máte podnet alebo sťažnosť na spracúvanie osobných údajov, môžete sa kedykoľvek obrátiť na dozorný orgán, a to na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, tel. č.: +421(2) 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk

10. Kde a ako je možné uplatniť si svoje práva ?

Práva, ktoré zakladá zákon o ochrane osobných údajov si môžete kedykoľvek uplatniť osobne v DAK´90 , písomne na adrese Suché Mýto 17, P.O.Box 241, 814 99 Bratislava alebo kontaktovaním zodpovednej osoby na tel. čísle 0918 716 041 alebo na e-mailovej adrese k.kohutikova.astorka@gmail.com.
Všetky odpovede a vybavenie žiadostí sú poskytované bezplatne. Ak by však bola žiadosť zjavne nedôvodná alebo neprimeraná, najmä preto, že by sa opakovala, sme na základe zákona oprávnení si účtovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií. Všetky informácie, ktoré sme povinní Vám poskytnúť sa snažíme vybaviť najneskôr do jedného mesiaca od obdržania Vašej žiadosti. Na základe zákona o ochrane osobných údajov sme v odôvodnených prípadoch oprávnení najmä vzhľadom na zložitosť a počet žiadostí predĺžiť túto lehotu o dva mesiace. O predĺžení lehoty, vrátane uvedenia dôvodu, Vás budeme samozrejme vždy informovať.

Bratislava 25. 05. 2018

ZOSTAŇ INFORMOVANÝ O NAŠICH NOVINKÁCH

Prihlás sa do nášho newslettra a budeme ti zasielať novinky priamo na e-mail.